Trang chủ Quan hệ cổ đông Tài liệu đại hội cổ đông 2013

Tài liệu đại hội cổ đông 2013

Tài liệu Đại hội Cổ đông thường niên năm 2013 Công ty Cổ phần Tập đoàn thép Tiến Lên

Mời quý vị tải file đính kèm dưới đây:

1. Chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2013
. [Tải về] chuongtrinhdhcd.pdf

2. Danh sách HĐQT Công ty Cổ phần tập đoàn thép Tiến Lên năm 2013. [Tải về] danhsachhdqt2013.pdf

3. Giấy Ủy Quyền. [Tải về] giayuyquyen.pdf

4. Phiếu xác nhận tham dự. [Tải về] Phieuxacnhan.pdf

5. Thư đề cử. [Tải về] thudecu.pdf

6. Thư Ứng cử. [Tải về] thuungcu.pdf

7. Tiêu chuẩn và số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát nhiệm kỳ 2009 - 2014. [Tải về] tieuchuanvasoluongbaubosung.pdf

8. Báo cáo ban kiểm soát. [Tải về] bao cao ban kiem soat (29-6-13).pdf

9. Báo cáo hội đồng quản trị năm 2012
. [Tải về] Bao cao cua HDQT nam 2012_Tien Len Group.pdf

10. Báo cáo của ban Giám đốc số 01 - 2013. [Tải về] bao-cao-ban-giam-doc-so-01-2013(29-6-13).pdf

11. Dự thảo điều lệ hoạt động Công ty CP Tập đoàn thép Tiến Lên. [Tải về] Du thao dieu le_29062013_Tien Len Group.pdf

12. Tờ trình chế độ thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát số 04-2013. [Tải về] to trinh che do thu lao cho HDQT va ban kiem soat so 04-2013(29-6-13).pdf

13. Tờ trình chọn công ty Kiểm toán. [Tải về] to trinh lua chon cty kiem toan2013so 01-2013(29-6-13).pdf

14. Tờ trình phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức 2012 số 3 - 2013. [Tải về] to trinh phan phoi loi nhuan chi tra co tuc 2012 so 03-2013(29-6-13).pdf

15. Tờ trình xin sửa đổi bổ sung điều lệ công ty. [Tải về] To trinh xin sua doi bo sung dieu le_29062013_Tien Len Group.pdf